ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หัวข้ออนามัยมีเดีย
FONTSIZE
เอกสารประกอบการชี้แจงฯ คณะอนุกรรมาธิการ

วันที่ 3 ก.ค. 2561 )
 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
   แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
   เอกสารประกอบการชี้แจงฯ คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ปี 2562  
   แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
   แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
   แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
   แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
   แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  

 คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข