ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หัวข้ออนามัยมีเดีย

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย นิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต) กองแผนงาน กรมอนามัย วันที่ 20 สิงหาคม 2561 

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2561
 

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

คุณธรรมและความโปร่งใส

ของขวัญ

 • ของขวัญ   
 •  แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัยตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
     พัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย
   คณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (27 พฤศจิกายน 2560)
   คณะทำงานตัวชี้วัด 2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์) EBIT (27 พฤศจิกายน 2560)
   ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน (10 พฤษภาคม 2561)
   
  ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
   
  บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
   
   
   
  ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
   
   
   
  Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
  โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
  อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข