ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

เอกสารการประชุม

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หนังสือโครงการ
ใบงาน  
รายชื่อแบ่งกลุ่
  เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เล่มแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน (แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร)
สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการสำคัญกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ปี 2562 (นายแพทย์บัญชา  ค้าของ)
ข้อสังเกตจากการตรวจราชการ(นายแพทย์ชัยพร  พรหมสิงห์)
ชี้แจงใบงานกลุ่ม (นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)
ใบงาน Cluster ผู้สูงอายุ
- ใบงาน Cluster ผู้สูงอายุ (.doc)  
    - ใบงาน Cluster ผู้สูงอายุ (.pdf)  
  ใบงาน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม  
    - ใบงาน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม (.doc)  
    - ใบงาน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม (.pdf)  
  ใบงาน Cluster แม่และเด็ก  
    - ใบงาน Cluster แม่และเด็ก (.doc)  
    - ใบงาน Cluster แม่และเด็ก (.pdf)  
  ใบงาน Cluster วัยเรียนวัยรุ่น  
    - ใบงาน Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (.doc)  
    - ใบงาน Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (.pdf)  
  ใบงาน Cluster วัยทำงาน  
    - ใบงาน Cluster วัยทำงาน (.doc)  
    - ใบงาน Cluster วัยทำงาน (.pdf)  
        
ร่างแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง ของ Cluster 1-5
Cluster แม่และเด็  
  Cluster วัยเรียนวัยรุ่  
  Cluster วัยทำงา  
  Cluster ผู้สูงอายุ  
  Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  
  แบบประเมินผลประชุม 6 เดือน
 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข