ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์กรมอนามัย

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี

พันธกิจ
 
ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้ามความร่วมมือ และกำกับดูเเล เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน 
 
 
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย
 
 
วิสัยทัศน์กองแผนงาน
 
คนสามารถ งานสำเร็จ อย่างมีธรรมาภิบาล
 
พันธกิจ
 
  1. เสนอแนะ จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนงบประมาณหรือการอื่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสอดคล้องและมีบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  2. ขับเคลื่อน เชื่อมโยง นโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการ หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอย่างเป็นเอกภาพ
  3. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการบริหารยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยี และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และบริหารจัดการความรู้ ในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมอนามัย และพัฒนา บริหาร บริการ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ตุลาคม 2561
 
 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข