ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
EN

1

2

.
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
ข่าวล่าสุด :  Open Source E-Newsletter ฉบับที่ 26, กุมภาพันธ์ 2556  Open Source E-Newsletter ฉบับที่25, มกราคม 2556
ข่าวและประชาสัมพันธ์
  เอกสารประกอบการชี้แจงฯ คณะอนุกรรมาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ
  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อ่านข่าวทั้งหมด     
กิจกรรมกองแผนงาน
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ กองแผนงาน โดย นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อำนวยการ เป็นประธาน นำบุคลากรกองแผนงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
  ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
  ปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางและทบทวนประเด็นเฝ้าระวัง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
  การประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร วันที่ 7 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
  การประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
  ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย เวลา 09.30-12.00 น.
  ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางและทบทวนประเด็นเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00-14:00 น. ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 5
     
เอกสารการประชุมต่างๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "SMART M&E กลวิธีสู่ความสำเร็จ" ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562 ณ วนา วาริน รีสอร์ท อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง
การประชุมคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม iHotel จังหวัดนครพนม
อ่านทั้งหมด     
งานแผนและประเมินผล
แผนการดำเนินงานการจัดทำและขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร
แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution) ปีงบประมาณ 2559
สไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
อ่านทั้งหมด     

 ดูกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
เกี่ยวกับกรมอนามัย
ผู้บริหารกรมอนามัย
กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health 
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 
   แผนที่บน Google map
   นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์