ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
EN

1

2

.
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
ข่าวล่าสุด :  Open Source E-Newsletter ฉบับที่ 26, กุมภาพันธ์ 2556  Open Source E-Newsletter ฉบับที่25, มกราคม 2556
กิจกรรมกองแผนงาน
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงานกลุ่มที่ 8 กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
  ประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
  ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย นนทบุรี
  ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
  การอบรมเรื่อง”การสร้างความตระหนักความปลอดภัยสารสนเทศ” วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย โดยอาจารย์ทิวากร แตงอ่อน วิยากรจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)(สรอ)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (DoH Dashboard) ส่วนวิเคราะห์และออกแบบระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ของการวัดผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  ประชุมถอดบทเรียนการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ กรมอนามัย วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4
  การประชุมคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ครั้งที่ 1/2561
     
เอกสารการประชุมต่างๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต จังหวัดปทุมธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศกรมอนามัยและทบทวนตัวชี้วัดระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560" ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
อ่านทั้งหมด     
งานแผนและประเมินผล
แผนการดำเนินงานการจัดทำและขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร
แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution) ปีงบประมาณ 2559
สไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
อ่านทั้งหมด     

 ดูกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
เกี่ยวกับกรมอนามัย
ผู้บริหารกรมอนามัย
กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health 
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 
   แผนที่บน Google map
   นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์