ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
EN

1

2

.
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
ข่าวล่าสุด :  Open Source E-Newsletter ฉบับที่ 26, กุมภาพันธ์ 2556  Open Source E-Newsletter ฉบับที่25, มกราคม 2556
กิจกรรมกองแผนงาน
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น DOH Dashboard ส่วนสนับสนุนระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง เชียงใหม่
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
  การประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย วันที่ 27 ต.ค. 60 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
  ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศกรมอนามัยและทบทวนตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 23-25 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน กกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณผึ้งหวานรีสอร์ทไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
     
เอกสารการประชุมต่างๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศกรมอนามัยและทบทวนตัวชี้วัดระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560" ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย 4.0 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2550 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบวนการขับเคลื่อนทีมดำเนินงานระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครและระดับเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 20-22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
อ่านทั้งหมด     
งานแผนและประเมินผล
แผนการดำเนินงานการจัดทำและขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร
แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution) ปีงบประมาณ 2559
สไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
อ่านทั้งหมด     

 ดูกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
เกี่ยวกับกรมอนามัย
ผู้บริหารกรมอนามัย
กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health 
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 
   แผนที่บน Google map
   นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์