ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
EN

1

2

.
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
ข่าวล่าสุด :  Open Source E-Newsletter ฉบับที่ 26, กุมภาพันธ์ 2556  Open Source E-Newsletter ฉบับที่25, มกราคม 2556
ข่าวและประชาสัมพันธ์
  เอกสารประกอบการชี้แจงฯ คณะอนุกรรมาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ
  แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อ่านข่าวทั้งหมด     
กิจกรรมกองแผนงาน
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย นำโดย ดร.นายแพทย์อุทัย สุขสุด (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย นิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต) กองแผนงาน กรมอนามัย วันที่ 20 สิงหาคม
  การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและบริหารข้อมูลกรมอนามัยในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard) วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย นนทบุรี
  การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและบริหารข้อมูลกรมอนามัยในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย DOC วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย นนทบุรี
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงานกลุ่มที่ 8 กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้และการเฝ้าระวัง (KISS) และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4 เวลา 13.00-16.00 น.
  ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณปี 2562 คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ Doh Dashboard กับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี
  การประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเขตสุขภาพตามแผนการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
  ประชุมเตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
     
เอกสารการประชุมต่างๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม iHotel จังหวัดนครพนม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินระบบส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN Scoring) : เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือ” ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทบทวน และกำหนด Key Activities
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 23-24 เมษายน 2561
อ่านทั้งหมด     
งานแผนและประเมินผล
แผนการดำเนินงานการจัดทำและขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร
แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution) ปีงบประมาณ 2559
สไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
อ่านทั้งหมด     

 ดูกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
เกี่ยวกับกรมอนามัย
ผู้บริหารกรมอนามัย
กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health 
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 
   แผนที่บน Google map
   นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์