ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
EN

1

2

.
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
ข่าวล่าสุด :  Open Source E-Newsletter ฉบับที่ 26, กุมภาพันธ์ 2556  Open Source E-Newsletter ฉบับที่25, มกราคม 2556
กิจกรรมกองแผนงาน
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กรมอนามัย ระยะที่2 : การสืบค้นข้อมูลจากระบบ Doh Dashboard และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Data Center
  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงาน ของระบบแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกกรมอนามัย
  ประชุมถอดบทเรียนการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ กองแผนงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4
  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปถอดบทเรียนการเรียนรู้และใช้ข้อมูลสารสนเทศผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย เวลา 9.00-14.00น.
  การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปบทบาทกรมอนามัย (ด้านภาพรวม) ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย วันที่ 31 มกราคม 2561
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) กรมอนามัย ระยะที่1 : การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดกรมอนามัยด้วยโปรแกรม Tableau ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Data Center
  การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และการคลังและงบประมาณ กรมอนามัย ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
     
เอกสารการประชุมต่างๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต จังหวัดปทุมธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศกรมอนามัยและทบทวนตัวชี้วัดระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560" ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย 4.0 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2550 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
อ่านทั้งหมด     
งานแผนและประเมินผล
แผนการดำเนินงานการจัดทำและขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร
แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10
แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution) ปีงบประมาณ 2559
สไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
อ่านทั้งหมด     

 ดูกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
เกี่ยวกับกรมอนามัย
ผู้บริหารกรมอนามัย
กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health 
   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 
   แผนที่บน Google map
   นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์