ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หัวข้ออนามัยมีเดีย
หน้าหลัก >> งานแผนและประเมินผล

งานแผนและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (Cluster1-5+ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) (24 ต.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
แผนการดำเนินงานการจัดทำและขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
แบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (1 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution) ปีงบประมาณ 2559 (6 ก.ย. 2559)
สไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559 (19 ส.ค. 2559)
อ่าน 2159 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (27 พ.ค. 2559)
อ่าน 1015 ครั้ง
แผนภาพ (Flow Chart) การถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ กองแผนงาน ปี 2559 (ปรับ) (9 มี.ค. 2559)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (17 ก.พ. 2559)
สรุปคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 รายการงบลงทุน (รอบ Pre Ceiling) (15 ก.พ. 2559)
แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 (21 ก.ย. 2558)
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2559 (21 ก.ย. 2558)
อ่าน 437 ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ (31 ส.ค. 2558)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรมอนามัย : วิถีแห่งปัจจุบันสู่อนาคต (15 ก.ค. 2558)
อ่าน 775 ครั้ง
แบบฟอร์ม "ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (24 มิ.ย. 2558)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุงใหม่) (24 มิ.ย. 2558)
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค.58 (22 มิ.ย. 2558)
Flowchart การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากหน่วยงานสู่ระดับบุคคล กองแผนงาน ปี 2558 (7 พ.ค. 2558)
แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (22 เม.ย. 2558)
สรุปสาระและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับแผนงานในเชิงนโยบาย (26 มี.ค. 2558)
อ่าน 246 ครั้ง
แบบจัดเก็บและรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (26 มี.ค. 2558)
อ่าน 385 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข