ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หัวข้ออนามัยมีเดีย
หน้าหลัก >> กิจกรรมกองแผนงาน

กิจกรรมกองแผนงาน
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่
อ่าน 97 ครั้ง
ปรึกษาหารือประเด็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
อ่าน 100 ครั้ง
การอบรม เรื่อง การปฏิบัติตนของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานการให้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ ในวันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
อ่าน 48 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
ประชุมปฏิบัติงานเสริมสร้างกองแผนงานสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จันทบุรี
อ่าน 53 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย
อ่าน 40 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
อ่าน 49 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชิด ชัยวงศ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 45 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมของกรมอนามัยในการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ2 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชิด ชัยวงศ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 42 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.62 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี
อ่าน 26 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) วันที่ 21-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มดำเนิน รีสอร์ท ราชบุรี
อ่าน 98 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัยครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อ่าน 114 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
อ่าน 106 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย ด้านการสืบค้น วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จาก HDC Service ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
อ่าน 102 ครั้ง
การประชุม Digital Literacy ในวันที่ 25 กพ. 62 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
อ่าน 95 ครั้ง
การประชุมรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินหาจุดอ่อน (Vulnerabirity Assessment) โดยสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (สพร) วันที่ 15 กพ. 62 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
อ่าน 94 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
อ่าน 98 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "SMART M&E กลวิธีสู่ความสำเร็จ" ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562 ณ วนา วาริน รีสอร์ท หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
อ่าน 70 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและทบทวนประเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 22-24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
อ่าน 133 ครั้ง
การประชุม ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย (Digital Literacy) วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย
อ่าน 118 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>
 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข