ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หัวข้ออนามัยมีเดีย
หน้าหลัก >> ข่าวและประชาสัมพันธ์

ข่าวและประชาสัมพันธ์
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
เอกสารประกอบการชี้แจงฯ คณะอนุกรรมาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนวิชาการ
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ขอความร่วมมือทบทวนและจัดทำข้อมูงรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
แบบสำรวจการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของกรมอนามัย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลางฯ
รายงานทัศนคติของประชาชนต่อการลงพื้นที่ของนรม.และคณะ จ.นครสวรรค์และ จ.ชัยนาท
การเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารแนบ 1)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข