คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายในกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

คำสั่งกองแผนงาน

คำสั่งกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2566
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 41/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2565
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2564
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2563
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2562
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2561