คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายในกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ระบบควบคุมภายในปี 2564

ระบบควบคุมภายในปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 18 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4 (08/11/64)
ภาคผนวก ข_64
ภาคผนวก ก_64
แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบติดตาม ปค5 รอบ 12 เดือน ปี 64
แบบ ปค.5
แบบ ปค.4
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง _2564
หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 (24/06/64)
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง)
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64 (ฉบับปรับปรุง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2 (19/04/64)
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1 (22/02/64)