คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายในกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ระบบควบคุมภายในปี 2565

ระบบควบคุมภายในปี 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 32 รายการ
Flow Chart (SOP) มาตรฐานกระบวนงานของกองแผนงาน
แบบสอบถามประเมินควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
แบบ ปค.4
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ก
ภาพประกอบระดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะความเสี่ยง
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการควบคุมภายใน 2565 รอบ 12 เดือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปรับ
รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายใน
สื่อสารเกี่ยวกับการการควบคุมภายใน
ภาพกิจกรรม แผน BCP
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่3
รายงานผลการปิดตรวจการตรวจสอบภายในกองแผน
คู่มือระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส2-65
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส1-65
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน
แผนภูมิความเสี่ยง
ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP)
แบบการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2565 กันยายน
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 6/2565 กรกฎาคม
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2565 รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2565