คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
3.1 แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเอกสารแนบ 1 และ 2 (รอบ 5 เดือนหลัง)
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 5/2565
3.3 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 6/2565
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
3.1 มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเอกสารแนบ 1 และ 2
3.3 จัดทำคำสั่งคณะทำงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
3.5 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงาน
3.7 สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
3.8 สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 1/2565
3.9 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 2/2565
3.10 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 3/2565
3.11 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 4/2565