คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรกที่สอดคล้องตามกลยุทธ์
2.2 สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรกที่สอดคล้องตามกลยุทธ์
2.2 .สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.5 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
2.6 แผนปฏิบัติการกองแผนงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.7 พระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2.8 พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
2.9 คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.10 info ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การทุจริต ความหมายและคำอธิบายการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2.11 info การบริหารงานพัสดุ
2.12 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2.13 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539