คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารกองแผนงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2

นายนุกูลกิจ พุกาธร

รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล และหัวหน้ากลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 0

นางนุชนารถ รักประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 2