คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารกองแผนงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

About Hero 0

นายนุกูลกิจ พุกาธร

รองผู้อำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางนุชนารถ รักประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น

รองผู้อำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 3