คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การสาธารณสุข

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2550)(มาตรา 51 มาตรา 57 มาตรา 67 มาตรา 80)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

วิชาชีพ

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2550) (มาตรา 80)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 193/34 มาตรา 1471)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา (มาตรา 150)
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 50 มาตรา 269 มาตรา 324)
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551

อาหาร

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 236 มาตรา 237)
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

อื่นๆ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

รวมกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
อุทาหรณ์คดีทุจริต

คลิปวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ว 78)