คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ Government Data Exchange (GDX)

ปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายการ API ที่ให้บริการ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (หนังสืออ้างอิง : กรมอนามัย)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบการสำรวจการขับเคลื่อนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สธ0526.03ว2500 ประกาศกรมอนามัยยกเลิกสำเนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดสรรอุปกรณ์อ่านบัตร_ส่วนกลาง170663.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดสรรอุปกรณ์อ่านบัตร_ส่วนภูมิภาค170663.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือยกเลิกสำเนาเอกสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (หนังสืออ้างอิง : กระทรวงมหาดไทย)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
2_มท0309_5_ว4962หนังสือสอบถามกระบวนงาน181.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 368 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3_ยกเลิกสำเนาเอกสาร สป.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4_โครงการ Citizen Feedback และ โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5_ว0627 แนวทางการเชื่อมโยง Linkage Center.pdf
ขนาดไฟล์ 12.56 MB
ดาวน์โหลด 440 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6_อ.1 มติ ครม.15 มี.ค.59 และแนวทาง 4 ข้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7_อ.2 มติ ครม.4ก.ค.60.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8_อ.3 มติ ครม.12ธ.ค.60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9_อ.4 มติ ครม.8พ.ค.61.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10_อ.5 มติ ครม. 2ต.ค.61 และ ว26.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11_อ.6 มติ ครม.18ธ.ค.61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12_อ.7 คำสั่ง คสช. 21ทับ2560 (4เม.ย.60).pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13_อ.8 ว5226 การปรับปรุงบริการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14_อ.8 ว5227 การปรับปรุงบริการฯ (มท.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15_อ.9 ว0450 รายชื่อฐานข้อมูลฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16_อ.9 ว0451 รายชื่อฐานข้อมูลฯ (มท.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1-หนังสือเวียน1200_ว26_611011 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-มติ ครม.มาตรการลดสำเนา 2 ต.ค.61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3-611030 แจ้งมาตรการ zero copy_ว 558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4-1200_ว3_630302-ซักซ้อมความเข้าใจไม่เรียกสำเนา-มอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารจัดการบริการ GOVERNMENT DATA EXCHANGE CENTER (GDX) และบริการ GOVERNMENT API กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การบริหารจัดการบริการ GDX-API.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 908 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ_GDX_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ_API_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายการข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมอนามัยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการเชื่อมโยงข้อมูล