คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1.1_เอกสารหลักฐานในการประเมิน Assessment_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุด
1.1.2_เอกสารหลักฐานในการประเมิน Assessment_ข้อมูลความรู้
1.2.1_เอกสารหลักฐานในการประเมิน Assessment_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2.2_วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3.1_ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย
1.1 อธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) จำนวน 14 รายการ
1.2 คุณสมบัติข้อมูลเปิดสำหรับประเมินตัวชี้วัด
1.3 แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล
1.4 รู้จักบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2_เอกสารหลักฐานในการประเมิน (Advocacy_Intervention)
2.1 พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
3.1 แผนขับเคลื่อน_Data Catalog_รอบ 5 เดือนหลัง
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
3.1 แผนขับเคลื่อน_Data Catalog
3.2 แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
4.1 ระดับที่ 4 Output ผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
4.1 รายชื่อชุดข้อมูล (Data set) ที่สอดคล้องกับระบบงานบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) หรือเป็นระบบงานที่ สำคัญของหน่วยงาน
4.2 รายละเอียด Data Dictionary ของชุดข้อมูล (Data Set)
4.3 Output (ผลผลิต) : ผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
5.1 ผลลัพธ์ของการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
5.1 คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด
5.2 ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด