คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 4.12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1-3 การบริหารจัดการดำเนินงาน

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วย เวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. แผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 1-3 การบริหารจัดการดำเนินงาน

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพด้วย เวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. แผนการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
4. สรุปผลการติดตามแผนฯ ร้อยละความสำเร็จ

ระดับ 4-5 Output/Outcome

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1. เอกสารคำของบประมาณ LM
2. หนังสือ จัดสรร ปี 66 ไปพลางก่อนรายหน่วยงาน
3. รายงานการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง Health Station พร้อมทั้งติดตั้ง 4 ศูนย์อนามัย
4. รายงานการดำเนินงาน งวดที่ 1 สสส