คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองแผนงาน

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 1
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
1.3 ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกองแผนงาน 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
1.4 ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกองแผนงาน 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
1.5 Template 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
1.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
1.7 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 มาตรการ กลไก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก

ระดับ 3 Management and Governance การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
3.1 รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 4

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 16 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
4.1 คำสั่งกองแผนงานที่ 77/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต
4.3 ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
4.4 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
4.5 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน 2566
4.6 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1
4.7 ข้อมูลสถิติการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ กองแผนงาน ไตรมาส 1-2
4.8 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ)
4.9 คู่มือหรือมาตรฐานการให้ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ (OIT ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ)
4.10 การสื่อสาร/รับรู้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.11 การเสริมสร้างความรู้คู่มือการปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
4.12 ส่งเสริมการรับรู้คู่มือการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรกองแผนงาน 3 ช่องทาง
4.13 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT)
4.14 ถ่ายทอดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม
4.15 การสื่อสาร/รับรู้การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ เรื่อง การให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการกองแผนงาน
4.16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการกองแผนงาน

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
5.1 ประเมินการรับรู้ฯ ออนไลน์ ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
5.2 จัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หน่วยงานละ 20 ราย
5.3 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ครบถ้วนตามที่กำหนด
5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน 2.1 (รอบ 5 เดือนแรก)