คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 100)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 (รายไตรมาส)
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานวิเคราะห์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (18-12-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนตุลาคม 2564
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด