คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 100)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักฐานรอบ 5 เดือนหลัง

หลักฐานรอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 2.3 ปีงบประมาณ 2565 ระดับที่ 1-3 รอบ 5 เดือนหลัง
SOP การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

หลักฐานรอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
01 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
02 คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย
03 พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
04 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
05 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
06 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 (รายไตรมาส)
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานวิเคราะห์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก
รายงานตัวชี้วัด 2.3 รอบ 5 เดือนแรก (ระดับ 4, 5)

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 (30-09-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (18-08-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (20-07-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 (17-06-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (17-05-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เมษายน 2565 (27-07-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 (17-03-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (18-02-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 (17-01-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (18-12-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2564
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนตุลาคม 2564

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด