คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (ผู้รายงาน-กลุ่มอำนวยการ)

ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด) (รอบ 5 เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เอกสารแนบ2.rar
ขนาดไฟล์ 6.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบ1.rar
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อมูลสำคัญของ ตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ผู้รายงาน-กลุ่มอำนวยการ)

ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด) (รอบ 5 เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เอกสารแนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.27 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) (ผู้รายงาน-กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม)

ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด) (รอบ 5 เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารแนบ.pptx
ขนาดไฟล์ 13.93 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F1-6 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย (ผู้รายงาน - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด) (รอบ 5 เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Best Practice ทั้งในประเทศ หรือ ต่างประเทศ.rar
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง.rar
ขนาดไฟล์ 4.09 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำหนด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 1117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F2-6 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผู้รายงาน - กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ)

ภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด) (รอบ 5 เดือนหลัง)

F3-6 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (Anamai Data center) (ผู้รายงาน-กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล)

ภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด) (รอบ 5 เดือนหลัง)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เอกสารแนบ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.37 MB
ดาวน์โหลด 343 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย