คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
1.1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
1.2_ผลการวิเคราะห์ผุ้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย
1.3_ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1_ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
2.2_ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
3.1_แผนขับเคลื่อนและติดตาม
3.3_มาตรฐานการปฏิบัติงาน_(SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด