คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง
1.1.1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1.1.2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
1.1.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention (มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด )

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.2 มีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ ITA

ระดับ 3 Management and Governance (เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน)

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
3.1 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 6 เดือนเมษายน
3.3 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 7 เดือนพฤษภาคม

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง)

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
4.1 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงาน
1.1.1 รายงานผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1.1.2 รายงานผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
1.1.3 รายงานผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ OIT
1.2 จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention (มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด )

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
2.1 มาตรการ กลไก ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
2.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ ITA เพื่อยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงาน
2.3 คำสั่งคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
2.4 คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กองแผนงาน
2.5 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
2.6 คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กองแผนงาน ประจำปี 2567

ระดับ 3 Management and Governance (เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน)

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
3.1 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 1
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 2 ธันวาคม
3.3 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 3 มกราคม
3.4 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก)

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
4.1 การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน
4.2 คู่มือการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน กองแผนงาน
4.3 info ประชาสัมพันธ์การยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน
4.4 สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก
4.6 แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือนแรก)

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
5.1 ผลประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT/EIT) และ OIT ของหน่วยงาน