คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารแบบฟอร์ม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 2567

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการกระจายสื่อ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 2566

แบบฟอร์มคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคู่มือแนวทางการดำเนินงานฯ

แบบฟอร์มทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารแนบ

แบบฟอร์มโครงการ SDG Roadmap

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1.(เอกสารเเนบ 1) ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนเป้า 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.(เอกสารเเนบ 1) ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนเป้า 3.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.(เอกสารเเนบ 2) เเบบฟอร์มเเผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.(เอกสารเเนบ 2) เเบบฟอร์มเเผนปฏิบัติการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.(เอกสารเเนบ 3) เเบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.(เอกสารเเนบ 3) เเบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.(เเบบฟอร์ม 4) เเบบฟอร์มตารางข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.(เเบบฟอร์ม 4) เเบบฟอร์มตารางข้อมูล.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบงานที่ 2 แบบฟอร์มรายละเอียด Service Plan (จากการประชุมวันที่ 6 พ.ค. 65)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
V edit ใบงานที่ 2 แบบฟอร์มรายละเอียด Service Plan.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการสำคัญปี 2567 (ประชุม 20 เม.ย. 65)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1. V3 ppt ชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญ 67 200465.pdf
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบฟอร์มที่ 1 ความเกี่ยวของ Value chain ปี 67 กรมอนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบฟอร์มที่ 2 ฟอร์มโครงการ สศช. ปี 67 VC.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. Final-Value-Chain-Thailand-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คู่มือการจัดทำโครงการสำคัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 21.98 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 302.12 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบกรอกข้อมูลโครงการ ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15-รายละเอียดโครงการสำคัญ(Flagship Projects)และแบบกรอกข้อมูลโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (เอกสารแนบ 1-3)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14-S_270461.rar
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มตารางทบทวนผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13-S_230361.rar
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการพัฒนาและป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ : ชุมชนบนพื้นที่สูง

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12-S_Rss_291160.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย