คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารแบบฟอร์ม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบกรอกข้อมูลโครงการ ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15-รายละเอียดโครงการสำคัญ(Flagship Projects)และแบบกรอกข้อมูลโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (เอกสารแนบ 1-3)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14-S_270461.rar
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มตารางทบทวนผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13-S_230361.rar
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการพัฒนาและป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ : ชุมชนบนพื้นที่สูง

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12-S_Rss_291160.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11-s_rss_form191060.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10-s_110960_form.rar
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มและเอกสารการทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี 20 ปี และ Template ตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
09-s_170860.rar
ขนาดไฟล์ 13.26 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรมสำคัญ ปี 2561 กำหนดส่งกองแผนงาน วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
08-form 2561 -cluster.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย 4.0 วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
07-form_120760.rar
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มพิจารณา (ร่าง) ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
06-form_130660.zip
ขนาดไฟล์ 12.78 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามร่างแผนบูรณาการความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
05-form_210360.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มจัดทำ Roadmap SDG 3

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04-roadmap anamai.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย