คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1.1 หลักฐานการคัดเลือกโครงการ
    1.2 เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
    1.3 เอกสารแบบฟอร์มที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล
  รอบ 5 เดือนหลัง  
    1.4 หลักฐานการคัดเลือกโครงการ
    1.5 เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
    1.6 เอกสารแบบฟอร์มที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล

 

     
    2.1 เอกสารแบบฟอร์มที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่างๆ  
  รอบ 5 เดือนหลัง  
    2.2 เอกสารแบบฟอร์มที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่างๆ 

 

     
    3.1 เอกสารแบบฟอร์มที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
    3.2 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  
  รอบ 5 เดือนหลัง  
    3.3 เอกสารแบบฟอร์มที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

     
    4.1 เอกสารแบบฟอร์มที่ 5  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
  รอบ 5 เดือนหลัง  
    4.2 เอกสารแบบฟอร์มที่ 5  แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

     
    5.1 ร้อยละของการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการได้ 100% ของกิจกรรมตามรอบระยะเวลา