คุณกำลังมองหาอะไร?

 
 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือนหลัง)

ประเด็นการประเมินผล

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลรอบ 6 เดือนหลัง

ดาวน์โหลด

ผู้รับผิดชอบ

คะแนนที่ได้

คะแนนถ่วงน้ำหนัก

รายละเอียด KPI

แบบฟอร์มรายงาน

หลักฐาน

องค์ประกอบที่ 1 Functional Based

(100)

 
  1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสารสนเทศและการมีข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิผล

20

         CLICK นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
นายศรัณยู จำปาไชยศรี
  1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20

         CLICK นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย
นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน
นางสาววรัญชนา รุ่งเรือง
  1.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

20

         CLICK (รก.) หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
นางกุลนันท์ เสนคำ
นางสาววราภรณ์ บุญช่วย
  1.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

20

         CLICK นายธวัชชัย บุญเกิด
นางสาวภัสราภรณ์ ห้อยกรุด
  1.5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกองแผนงาน

20

         CLICK นางธีราภรณ์ ไชยศิริวัฒนะกุล
นายนุกูลกิจ พุกาธร
นางสาววราภรณ์ ถนัดกิจ
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based

(100)

 
  2.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง

100

         CLICK กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based

(100)

 
  4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
4.1.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน นำน้ำหนักไปรวมกับรายจ่ายภาพรวม)
20
10
       

 CLICK

นางสาววิชุดา สมัยนิยม
นางสาววรนุช รงค์ทอง
  4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า
4.2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
10
10
         CLICK นางสาววิชุดา สมัยนิยม
นางสาวนันทญา ประคองทรัพย์
นายสำราญ เสือเดช
  4.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

20

         CLICK นายธวัชชัย บุญเกิด
นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย
  4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

15

         CLICK นางสาววิชุดา สมัยนิยม
นางสาวเสาวพร ตรีมงคล
  4.5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

15

       

 CLICK

นางสาววิชุดา สมัยนิยม
นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
คะแนนเต็ม
ผลงานรอบ 6 เดือน
ผลงานรอบ 9 เดือน
ผลงานรอบ 12 เดือน
ดาวน์โหลด
ผู้รับผิดชอบ
คะแนนที่ได้
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนนที่ได้
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
คะแนนที่ได้
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
รายละเอียด
KPI
แบบฟอร์ม
รายงาน

เอกสาร

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของหน่วยงาน (น้ำหนักรวม 40)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสารสนเทศ และการมีข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิผล
8
5
5
40
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
ชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
ศรัณยุ จำปาไชยศรี
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8
5
2
16
 
 
 
 
CLICK CLICK
จารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย
สิริรัตน์ อยู่สิน
รัญชนา รุ่งเรือง
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย
8
5
2
16
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
หน.กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
กุลนันท์ เสนคำ
วราภรณ์ บุญช่วย
ตัวชี้วัดที่ 1.4
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
8
5
2
16
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
ธวัชชัย บุญเกิด
ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด
ตัวชี้วัดที่ 1.5
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกองแผนงาน
8
5
4
32
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
ธีราภรณ์ ไชยศิริวัฒนะกุล
นุกูลกิจ พุกาธร
วราภรณ์ ถนัดกิจ
มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ (ไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน)
ตัวชี้วัดที่ 2
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธวัชชัย บุญเกิด
นภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย
มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
10
5
3.5
35
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
วิชุดา สมัยนิยม
วรนุช รงค์ทอง
ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
2.5
5
0.41
1.025
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
วิชุดา สมัยนิยม
นันทญา ประคองทรัพย์
สำราญ เสือเดช
ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำ
2.5
5
2
5
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
วิชุดา สมัยนิยม
เพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ์
สิริธร คงศิลป์
ตัวชี้วัดที่ 6.1
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
5
5
3.5
17.5
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
ธวัชชัย บุญเกิด
นภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย
ตัวชี้วัดที่ 6.2
ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
10
5
2
20
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
ธวัชชัย บุญเกิด
ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด
มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 7
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
10
5
3
30
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
วิชุดา สมัยนิยม
เสาวพร ตรีมงคล
ตัวชี้วัดที่ 8
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
10
5
2.5
25
 
 
 
 
CLICK CLICK CLICK
วิชุดา สมัยนิยม
ปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง
น้ำหนักรวม และคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม
100
 
 
254
 
0
 
0
 
 
 
 
คะแนนรวมคำรับรองฯ จากคะแนนเต็ม 5 (คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม /น้ำหนักรวม)
 
2.5353
 
0
 
0
 
 
 
 
 
     * ประสาน ติดตาม รวบรวม และตรวจสอบ ข้อมูลผลตาราง ดำเนินตัวชี้วัดตามคำรับรอง โดย กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

     หมายเหตุ:   
          1. กำหนดการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลา ดังนี้
  - ผลงานรอบ 6 เดือน : ส่งรายงานภายใน 28 มีนาคม 2559
  - ผลงานรอบ 9 เดือน : ส่งรายงานภายใน 28 มิถุนายน 2559
  - ผลงานรอบ 12 เดือน : ส่งรายงานภายใน 30 กันยายน 2559
          2. ส่งรายงานได้ที่ Email : evaluation.a@anamai.mail.go.th