คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด
1.1 (2) บทวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด (เพิ่มเติม)
1.2 การสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
1.3 หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน
1.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส1
1.5 แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร
1.6 รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 2 /2565
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
แบบการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน
การวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
2.1 มาตรการแนวทางการควบคุมภายใน
2.2 ประเด็นความรู้การควบคุมภายใน
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
1 มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน
2 ประเด็นความรู้ การควบคุมภายใน

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
3.1 แผนขับเคลื่อนการควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนหลัง
3.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
3.3 รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส2-65
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
1 แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน
2 รายงานผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
4.1 (1) สรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
4.1 (2) สรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากรรอบ 5 เดือนหลัง
4.2 (1) สรุปผลการทดสอบแผน BCP
4.2 (2) ภาพกิจกรรม แผน BCP
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
4.1 (1) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
4.1 (2) รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภาย
4.2 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ข้อ 8-12
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมพัสดุ,อบรมการเงิน

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 18 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
5.1 สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน
5.2 การแจ้งเวียนคู่มือความรู้ ระบบควบคุมภาย
5.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (เดิม)
5.4 สื่อสารเกี่ยวกับการการควบคุมภายใน
5.5 ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน
5.6 รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ไตรมาส 2-65
5.7 รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ไตรมาส 3-65
5.8 รายงานผลการปิดตรวจการตรวจสอบภายในกองแผน
5.9 รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายใน
5.10 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปรับ
5.11 สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส1
5.2 สรุป ระดับที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเน
5.3 คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
5.4 ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน
5.5 แผนภูมิความเสี่ยง