คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
แบบการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
บทวิเคราะห์การควบคุมภายใน
การวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1 มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน
2 ประเด็นความรู้ การควบคุมภายใน

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
1 แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน
2 รายงานผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด