คุณกำลังมองหาอะไร?

ลำดับตัวชี้วัด

องค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด

ผู้รายงาน

ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (8-9 ตัวชี้วัด)

2.1

ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล นางสาวนันทญา ประคองทรัพย์

2.2

ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย  นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง

2.3

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)  นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 

2.4

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  นางสาวนันทญา ประคองทรัพย์ 

2.5

ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีผลงานวิจัย/R2R/KM ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง  นางสาวเสาวลักษณ์ ทูลธรรม 

2.6

ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีนวัตกรรม (Innovation Base) อย่างน้อย 1 เรื่อง  นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ 

2.7

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 

2.8

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม) ตามแนวทาง PMQA  กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 

2.9

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน [PMQA หมวด 6 (LEAN)] นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ 
ภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (2-7 ตัวชี้วัด)

F1-6

ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 

F2-6

ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง PMQA หมวด 4 นางกุลนันท์ เสนคำ