คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    ระดับ1.0_องค์ประกอบรายการข้อมูล_Digital
    ระดับ1.1_รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
    ระดับ2.1_มาตรการเพื่อการขับเคลื่อน Platform
    ระดับ2.2_ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)
    ระดับ2.3_มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
    ระดับ3.1_แผนการขับเคลื่อน Platform
    ระดับ3.2_การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อน
    ระดับ3.3_ประชุมหารือการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (รอบ 5 เดือนหลัง)
    ระดับ3.4_ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการดำเนินงานพัฒนา Platform (รอบ 5 เดือนหลัง)
    ระดับ3.5_เสนอข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform (รอบ 5 เดือนหลัง)
    ระดับ3.6_การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อน (รอบ 5 เดือนหลัง)
    ระดับ4.1_รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา Platform
    ระดับ4.2_รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา Platform (รอบ 5 เดือนหลัง)
    ระดับ5.1_Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
    ระดับ5.2_Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)