คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    ระดับ1.0_องค์ประกอบรายการข้อมูล_Digital
    ระดับ1.1_รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
    ระดับ2.1_มาตรการเพื่อการขับเคลื่อน Platform
    ระดับ2.2_ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)
    ระดับ2.3_มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
    ระดับ3.1_แผนการขับเคลื่อน Platform
    ระดับ3.2_การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อน
    ระดับ3.3_ประชุมหารือการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (รอบ 5 เดือนหลัง)
    ระดับ4.1_รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา Platform
    ระดับ5.1_Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด