คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

น.ส.วิชุดา สมัยนิยม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DMวิชุดา_เล่นหุ้นแบบมือใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KMวิชุดา_หุ้นใครๆก็เป็นนักลงทุนได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DMปวีณา_คู่มือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิ.pdf
ขนาดไฟล์ 20.61 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KMปวีณา_Flowchart วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 8049 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.สุจิตรา บุญโต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DMสุจิตรา_พรบ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกา.PDF
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KMสุจิตรา_การเบิกค่าที่พักในการเดินทางไปรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 831 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายณัฐพล รัตนพิสิษฐ์ไพศาล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM-Topมาตรฐานกำกนดตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 1709 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM-Topเส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.อมรกานต์ จำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DMอมรกานต์_คู่มือจัดซื้อจัดจ้างวีธีเฉพาะเจ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.25 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KMอมรกานต์_กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ภาณุมาศ คงคา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DMภาณุมาศ_คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KMภาณุมาศ_หลักการคำนวณเบี้ยเลี้ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 2874 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KMเพ็ญพักตร์_กระบวนการส่งหนังสือราชการอย่า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 389 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.สิริธร คงศิลป์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DMสิริธร_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงา.pdf
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KMสิริธร_วิธีการรับหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3436 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.เสาวพร ตรีมงคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DMเสาวพร_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.pdf
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KMเสาวพร_หลักในการร่างหนังสือราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายสำราญ เสือเดช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KMสำราญ_การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DMสำราญ_การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย