คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายในกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบควบคุมภายในปี 2567

ระบบควบคุมภายในปี 2567

คำสั่งกองแผนงาน

คำสั่งกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 9/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2567
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2566
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 41/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2565
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2564
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2563
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2562
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2561

ระบบควบคุมภายในปี 2566

ระบบควบคุมภายในปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานสำคัญ-ภาระกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 35.73 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_ภาคผนวก ก.pdf
ขนาดไฟล์ 7.43 MB
ดาวน์โหลด 507 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_ภาคผนวก ข.pdf
ขนาดไฟล์ 14.52 MB
ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_แบบติดตาม ปค. 5.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_แบบ ปค. 5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_แบบ ปค. 4.pdf
ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.88 MB
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_บันทึกเสนอผู้อำนวยการลงนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_2-แบบติดตาม ปค5 รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66_1-สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายในปี 2565

ระบบควบคุมภายในปี 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 32 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
Flow Chart (SOP) มาตรฐานกระบวนงานของกองแผนงาน
แบบสอบถามประเมินควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
แบบ ปค.4
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ก
ภาพประกอบระดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะความเสี่ยง
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการควบคุมภายใน 2565 รอบ 12 เดือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปรับ
รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายใน
สื่อสารเกี่ยวกับการการควบคุมภายใน
ภาพกิจกรรม แผน BCP
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่3
รายงานผลการปิดตรวจการตรวจสอบภายในกองแผน
คู่มือระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส2-65
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส1-65
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน
แผนภูมิความเสี่ยง
ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP)
แบบการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2565 กันยายน
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 6/2565 กรกฎาคม
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2565 รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2565

ระบบควบคุมภายในปี 2564

ระบบควบคุมภายในปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 18 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4 (08/11/64)
ภาคผนวก ข_64
ภาคผนวก ก_64
แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบติดตาม ปค5 รอบ 12 เดือน ปี 64
แบบ ปค.5
แบบ ปค.4
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง _2564
หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 (24/06/64)
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง)
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64 (ฉบับปรับปรุง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2 (19/04/64)
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1 (22/02/64)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 11.22 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2561.PDF
ขนาดไฟล์ 4.51 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก).pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
ขนาดไฟล์ 4.07 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงาน 2563

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
01 แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOC63
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOHDashboard63
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 กระบวนการขั้นตอน การนิเทศงาน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06 กระบวนการขั้นตอนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07 กระบวนงานการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
08 กระบวนงานการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
09 กระบวนงานพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 949 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 กระบวนงานสารบรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 568 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 กระบวนงานยานพาหนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 330 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการนิเทศงาน กรมอนามัย (DoHInspection Flowchart)

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Info_DohInspection.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการดูแลระบบบริหารงานภายใน (intranet) / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Info_Intranet.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายในปี 2563

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองแผนงาน ปี 2562
ขนาดไฟล์ 9.16 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบกองแผนงานปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ปี 2563
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) ปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 5 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 4 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 2261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 303 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย