คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งกองแผนงาน

คำสั่งกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองแผนงาน พ.ศ. 2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองแผนงาน พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2564

ระบบควบคุมภายในปี 2564

ระบบควบคุมภายในปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 (24/06/64)
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 11.22 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2561.PDF
ขนาดไฟล์ 4.51 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก).pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
ขนาดไฟล์ 4.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงาน 2563

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
01 แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOC63
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOHDashboard63
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05 กระบวนการขั้นตอน การนิเทศงาน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06 กระบวนการขั้นตอนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07 กระบวนงานการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
08 กระบวนงานการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
09 กระบวนงานพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 กระบวนงานสารบรรณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 กระบวนงานยานพาหนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการนิเทศงาน กรมอนามัย (DoHInspection Flowchart)

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Info_DohInspection.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการดูแลระบบบริหารงานภายใน (intranet) / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Info_Intranet.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายในปี 2563

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองแผนงาน ปี 2562
ขนาดไฟล์ 9.16 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบกองแผนงานปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ปี 2563
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) ปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 5 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 4 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน ปี 62 .docx docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย