คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นางกุลนันท์ เสนคำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_กุลนันท์_ประเด็นการตรวจราชการกรมอนามัย2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_กุลนันท์_แนวทางกำหนดประเด็นตรวจราชการด้วยOKRs.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1816 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายสมเกียรติ ปฏิรพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการใช้งาน E Meeting สำหรับเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการใช้งาน E Meeting สำหรับผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DM_สมเกียรติ_CoreProcessประชุมกรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_สมเกียรติ_ คู่มือระบบ DoH Meeting.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ศนินธร ริมชลาลัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_ศนินธร_สรุปประเมินผลนิเทศงานปี62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ศนินธร_กรอบการนิเทศงานปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.พรหมมณี สิงหรัตน์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_พรหมมณี_สรุปตามมติที่ประชุมกรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_พรหมมณี_FlowChartติดตามมติที่ประชุมกรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.วิภารัตน์ เกิดวัน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM_วิภารัตน์_คู่มือรายงานระบบeMENSCR.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.กชกร โคตรชมภู

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM_กชกร_แนวทางรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย