คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่นำมาใช้

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ GAP ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
1.3 ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 และข้อเสนอแนะ
1.4 Template ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรกที่สอดคล้องตามกลยุทธ์
2.2 .สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.5 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
2.6 แผนปฏิบัติการกองแผนงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.7 พระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2.8 พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
2.9 คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
3.1 มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเอกสารแนบ 1 และ 2
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 1/2565
3.3 จัดทำคำสั่งคณะทำงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
3.5 ภาพกิจกกรมการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงาน
3.7 สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
3.8 สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน
3.9 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 2/2565

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
4.1 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
4.2 ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2565

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด