คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน

ระดับ 1 Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่นำมาใช้

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
1.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผัมีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) 5 เดือนหลัง
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ GAP ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
1.1 รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ GAP ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
1.3 ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 และข้อเสนอแนะ
1.4 Template ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรกที่สอดคล้องตามกลยุทธ์
2.2 สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
2.1 กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรกที่สอดคล้องตามกลยุทธ์
2.2 .สรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.5 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
2.6 แผนปฏิบัติการกองแผนงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.7 พระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2.8 พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
2.9 คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.10 info ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การทุจริต ความหมายและคำอธิบายการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2.11 info การบริหารงานพัสดุ
2.12 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2.13 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 19 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
3.1 แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเอกสารแนบ 1 และ 2 (รอบ 5 เดือนหลัง)
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 5/2565
3.3 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 6/2565
3.4 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 7/2565
3.5 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 8/2565
3.8 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 9/2565
3.6 สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
3.7 สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
3.1 มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเอกสารแนบ 1 และ 2
3.3 จัดทำคำสั่งคณะทำงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
3.5 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงาน
3.7 สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
3.8 สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำหน่วยงานทุกเดือน
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 1/2565
3.9 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 2/2565
3.10 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 3/2565
3.11 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 4/2565

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 16 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
4.1 กิจกรรมส่งเสริมด้านการต่อต้าน การทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส (เดือนพฤษภาคม)
4.2 กิจกรรมส่งเสริมด้านการต่อต้าน การทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส (เดือนมิถุนายน)
4.3 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT)
4.4 ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย
4.5 กิจกรรมส่งเสริมด้านการต่อต้าน การทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส (เดือนกรกฎาคม เรื่องร้องเรียน)
4.6 กิจกรรมส่งเสริมด้านการต่อต้าน การทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส (เดือนกรกฎาคม การเงินพัสดุ)
4.7 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
4.1 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
4.2 ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2565
4.3 คำสั่งกองแผนงานที่ 56/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.4 ประกาศกองแผนงาน เรื่อง จัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
4.5 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้าง การปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
4.6 onepage สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ให้แก่บุคลากรกองแผนงาน
4.7 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
5.1.1 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
5.1.2 สรุปผลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน 2565
5.2 ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) รอบ 5 เดือนแรก
5.3 ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) รอบ 5 เดือนหลัง