คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ประจำป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพข่าวกิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย นิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต) กองแผนงาน กรมอนามัย วันที่ 20 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2561

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
doh_anti2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
doh_anti1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัยตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบนpdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ITA60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะทำงานตัวชี้วัด 2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์) EBIT

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EBIT60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย