คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมฯ ประจำป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพข่าวกิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563

ภาพข่าวกิจกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย นิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต) กองแผนงาน กรมอนามัย วันที่ 20 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2561

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

doh_anti2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
doh_anti1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัยตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย

พัฒนามาตรฐานการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบนpdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

ITA60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะทำงานตัวชี้วัด 2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์) EBIT

EBIT60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย