คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

คู่มือ / แนวทาง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
สรุปผลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กองแผนงาน

ประกาศกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกองแผนงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน
ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อชมเชย
สถิติเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ กองแผนงาน
Infographic การจัดการข้อร้องเรียน กองแผนงาน 2565

การจัดการข้อร้องเรียน กรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
คำสั่งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย 2565
คำสั่งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย 2564
คำสั่งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย 2563

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต - ภาษาไทย 2565
1. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต - ภาษาอังกฤษ 2022
2. ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2565
3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ 2565

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองแผนงาน (ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต)

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพข่าวกิจกรรมกองแผนงาน (OnePage)

ภาพข่าวกิจกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย64
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย65

ภาพกิจกรรม กองแผนงานร่วมประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2564
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย นิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต) กองแผนงาน กรมอนามัย วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2561

ประกาศกรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมอนามัย ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมอนามัย 2562

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

หน่วยงานคุณธรรม
ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ส่งผลงานประกวดหน่วยงานคุณธรรม
ประกาศกองแผนงานกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กองแผนงาน
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กองแผนงานร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
สรุปผลการประเมินการรับรู้ของหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
เชิญชวนร่วมกิจกรรม หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ครั้งที่ 2/65
รายงานประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
แผนผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกองแผนงาน
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
กองแผนงานใส่ใจวิถีวัฒนธรรม ร่วมใจ แต่งกายผ้าไทย
ประกาศรายชื่อคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพข่าวกิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2565

หน่วยงานคุณธรรม
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ภาพข่าวกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย
ภาพข่าวกิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า
ภาพข่าวกิจกรรมbig cleaning day
ภาพข่าวกิจกรรมคนดีศรีอนามัย
ภาพข่าวกิจกรรมทำบุญวันปีใหม่
ภาพข่าวกิจกรรมบุคลากรที่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
ภาพข่าวกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ภาพข่าวกิจกรรมรุ่นพี่ สอนรุ่นน้อง
ภาพข่าวกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาพข่าวกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
ภาพข่าวกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออมเงิน
ภาพข่าวกิจกรรมอาสาทำความดี เก็บ กวาด เกลี้ยง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการในการเเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง จัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-และการให้หรือรับสินบน พ.ศ. 2561

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คำสั่งกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
คำสั่งกองแผนงานที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมกองแผนงาน พ.ศ. 2565
คำสั่งกองแผนงานที่ 56/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565