คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองแผนงาน

หน่วยงานคุณธรรม
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองแผนงาน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

คู่มือ / แนวทาง
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 2565-2566
สรุปผลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน 2566/2
สรุปผลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน 2566
สรุปผลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์กองแผนงาน 2565

คำสั่งกองแผนงาน

คำสั่งกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
คำสั่งกองแผนงานที่ 73/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567
คำสั่งกองแผนงานที่ 75/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566
คำสั่งกองแผนงานที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
คำสั่งกองแผนงานที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานตัวชี้วัด 2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์) EBIT ประจำปีงบประมาณ 2561
คำสั่งกองแผนงานที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการในการเเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต พ.ศ. 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง จัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-และการให้หรือรับสินบน พ.ศ. 2561

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองแผนงาน (ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต)

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คำสั่งกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
คำสั่งกองแผนงานที่ 5/2567 เรื่อง คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม กองแผนงาน ประจำปี 2567
คำสั่งกองแผนงานที่ 74/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่งกองแผนงานที่ 77/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งกองแผนงานที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมกองแผนงาน พ.ศ. 2565
คำสั่งกองแผนงานที่ 56/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี กองแผนงาน

หน่วยงานคุณธรรม
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2567
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม กองแผนงานร่วมประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย

ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2564
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย นิเทศ/ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง (การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต) กองแผนงาน กรมอนามัย วันที่ 20 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปี 2561

ภาพข่าวกิจกรรมกองแผนงาน (OnePage)

ภาพข่าวกิจกรรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย64
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน กรมอนามัย 2565
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน กรมอนามัย 2566
ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน กรมอนามัย 2567

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต - ภาษาไทย 2565
1. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต - ภาษาอังกฤษ 2022
2. ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2565
3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ 2565

ประกาศกรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมอนามัย ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมอนามัย 2562

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2565

หน่วยงานคุณธรรม
ลิงก์เชื่อมโยง 19 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองแผนงาน
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่งผลงานประกวดหน่วยงานคุณธรรม
ประกาศกองแผนงานกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กองแผนงาน
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กองแผนงานร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
สรุปผลการประเมินการรับรู้ของหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
เชิญชวนร่วมกิจกรรม หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ครั้งที่ 2/65
รายงานประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
แผนผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกองแผนงาน
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
กองแผนงานใส่ใจวิถีวัฒนธรรม ร่วมใจ แต่งกายผ้าไทย
ประกาศรายชื่อคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2565
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข