คุณกำลังมองหาอะไร?

รายละเอียดเกณฑ์การตัดสิน

การดำเนินงาน

คำอธิบายการดำเนินงาน

เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์

มี
ไม่มี
1) องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพร่วมกัน (Happy workplace) โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 
- ประกาศเจตนารมณ์
- ภาพกิจกรรม
2) องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่คลอบคลุมทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
     1. คุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
     2. องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  Happy workplace ประกอบด้วย
        2.1 Happy Body (สุขภาพดี)
        2.2 Happy Heart (น้ำใจงาม)
        2.3 Happy Society (สังคมดี)
        2.4 Happy Relax (ผ่อนคลาย)
        2.5 Happy Brain  (หาความรู้)
        2.6 Happy Soul (ทางสงบ)
        2.7 Happy Money (ปลอดหนี้)
        2.8 Happy Family (ครอบครัวดี)
และวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (HEALTH) เช่น การใช้วัสดุสำนักงานอย่างประหยัดมาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการด้วยความโปร่งใส มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ฯลฯ โดยร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ประการ
   
3) องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กรที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม และองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรและผู้รับผิดชอบ
 
กองแผนงานได้ออกคำสั่งกองแผนงาน ที่ 74/2566 เรื่่องแต่งตั้งคณะทำงานฯและจัดทำแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3.1 คำสั่งกองแผนงาน ที่ 74/2566

3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4) องค์กรมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 และมีผลสำเร็จ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
   
รายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้มีการดำเนินการตามแผนฯจำนวน 7 กิจกรรม และอยู่ระหว่างต้องดำเนินกิจกรรม อีกจำนวน 4 กิจกรรม ดังนั้น จึงมีการดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ...............
 
5) องค์กรมีการติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 และมีการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
 
มีการวิเคราะห์ผลการประเมินจากแบบวัดการรับรู้เรื่อง การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก) เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสกองแผนงานต่อไป
5.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร ร่วมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
5.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลคะแนนการรับรู้ (ITA) รอบ 5 เดือนแรก 2567
6) องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชู บุคคลที่ทำความดี หรือหน่วยงานโครงการ กิจกรรมดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย และความผูกพันองค์กร จนเป็นแบบอย่างได้ เช่น บุคคลคุณธรรม บุคคลที่ส่งเสริมผลักดันองค์กรแห่งความสุข โครงการดีเด่นด้านคุณธรรม ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ (นอกเหนือจากคนดีศรีอนามัย)
 
- ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคนดีศรีอนามัย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูแก่บุคคลที่ทำความดี เป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทำความดีต่อไป โดยเจ้าหน้าที่กองแผนงานได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
- กองแผนงานได้ร่วมส่งรายชื่อประกวดหน่วยงานคุณธรรม “กองแผนงานเสริมสร้างองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม”
แจ้งให้ที่ประชุมกองแผนงานรับทราบจากการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2567 หน้าที่ 4
6.1 การคัดเลือกคนดี
ศรีอนามัย กองแผนงานและร่วมแสดงความยินดีกับคนดีศรีอนามัย
6.2 ส่งรายชื่อประกวดหน่วยงานคุณธรรม “กองแผนงานเสริมสร้างองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม”
7) องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ทำให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
***สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ มีดังนี้
1. สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
2. ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
3. สร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการทำงานความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม
4. สนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (WORK Life Balance)
 
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
8) มีการรวบรวมองค์ความรู้ ที่แสดงผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรม ตามแผนโดยจัดทำเป็นเอกสารและสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีหัวข้อ ดังนี้
   8.1 บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
   8.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
   8.3 ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
   8.4 ภาพประกอบ หรือคลิปวีดิโอองค์กรแห่งความสุข
 
- บทวิเคราะห์/บทสรุป
- ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
- ภาพประกอบ
9) องค์กรมีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรม และสื่อต่างๆ ที่จัดทำไว้ในข้อที่ 8 ภายในองค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
 
- เว็บไซต์กองแผนงาน
- facebook กองแผนงาน
- หนังสือแจ้งเวียน

10) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงาน รอบ 5 เดือนแรกอยู่ที่ 5 คะแนน
คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงาน รอบ 5 เดือนแรกอยู่ที่ 5 คะแนน
11) ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer)
 
ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer) คะแนนประเมินภาพรวม
ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer)

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรมdoc 67.doc
ขนาดไฟล์ 136KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย