คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ  
         1.1.1 ผลการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
         1.1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม
    1.2 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

 

     
    2.1 มาตรการ ตามกลยุทธ์ PIRAB
    2.2 สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร

 

     
    3.1 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการและแผนดำเนินการพัฒนานวัตกรรม

 

     
    4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง LO กองแผนงาน
    4.2 ประเมินผลและสรุปบทเรียน LO กองแผนงาน 

 

     
    5.1 เอกสารการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมอนามัย ปี 64
    5.2 เอกสารที่แสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน
    5.3 ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการใช้งาน E Meeting สำหรับเจ้าหน้าที่
    5.4 ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการใช้งาน E Meeting สำหรับผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม

 

     
    1.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ  
         1.1.1 รายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน
         1.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็น
    1.2 ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ  
         1.2.1 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์
    1.3 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
         1.3.1 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็น

 

     
    2.1 มาตรการ ตามกลยุทธ์ PIRAB
    2.2 สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร

 

     
    3.1 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการและแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็น
    3.2 รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตาม  
    3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ