คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1_(5 เดือนหลัง)_ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.2_(5 เดือนหลัง)_ผลการวิเคราะห์ผุ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3_(5 เดือนหลัง)ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1_ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.2_ผลการวิเคราะห์ผุ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3_ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1_(5 เดือนหลัง)_มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ
2.1_มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
3.1_(5 เดือนหลัง)แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
3.2_(5 เดือนหลัง)มาตรฐานการปฏิบัติงาน_(SOP)
3.1_แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (รอบ 5 เดือนหลัง)
4.2 จำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด (รอบ 5 เดือนหลัง)
4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (รอบ 5 เดือนแรก)
4.2 จำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด (รอบ 5 เดือนแรก)

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)
5 Outcome_ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนแรก)