คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินงานตาม DOH Inspection Framework ของ DOH Expert Team

ปีงบประมาณ 2564
24-Slide_สรุปการลงตรวจราชการ ปี63_071063.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับเต็ม)

ปีงบประมาณ 2563
สรุปนิเทศ ศอ.7 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.8 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.9 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.10 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.4 (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.6 (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ สสม. (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.5 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.11 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.12 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ1 ศทป ศอช. (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมเสริมพลัง ศอ.2 (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมเสริมพลัง ศอ.3 (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บทสรุปผลบริหาร)

ปีงบประมาณ 2563
Ex.Sum.ศอ.7 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.8 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.9 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.10 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.4 (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.6 (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum. สสม. (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.5 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.11 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.12 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.1, ศทป., ศอช. (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมเสริมพลัง ศอ.2. (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมเสริมพลัง ศอ.3 (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564

ปีงบประมาณ 2563
แบบประเมินความก้าวหน้า

แบบรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
23-eva 290563_sp-kpi.rar
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความต้องการรายงานระบบสารสนเทศ สำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
22-eva_260363.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22-eva_260363.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการติดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ปีงบประมาณ 2563
21-eva_130263.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2563

ปีงบประมาณ 2563
20-annual report 2019_doh.rar
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสำหรับจัดทำข้อมูลสรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2562
19-rss 300762.rar
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการใช้งานระบบกำกับติดตามประเมินผล (Central Cockpit) เบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2562
18-handbook_central cockpit_300562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดชอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 2 รายจังหวัด

ปีงบประมาณ 2562
17-eva_form 270562.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินผลลัพธ์และมาตรการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

ปีงบประมาณ 2562
16-eva_120262.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย