คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง(GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง(GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
2.1 แผนขับเคลื่อนและกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
2.2 แผนบริหารความเสี่ยง รอบ 5 เดือนหลัง
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
2.1 แผนความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป
2.2 แผนความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป (ธันวาคม)
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 5 เดือนแรก
มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB
2.3 แผนความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป (มกราคม2565)

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
3.1 เอกสารอนุมัติปรับแผน รอบ 5 เดือนหลัง
3.2 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (มีนาคม 65)
3.3 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (พฤษภาคม 65)
3.4 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (กรกฎาคม 65)
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
3.1 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
3.2 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (ธันวาคม)
3.3 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (มกราคม 2565)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
4.1 มีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) แผนการประชุม อบรม สัมมนาของหน่วยงาน ในไตรมาส 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
4.2 รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC4.0
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
4.1 ผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) แผนการประชุม/ อบรม/สัมมนาของหน่วยงาน ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา
4.2 มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC4.0

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
5.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรม
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
5.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรม