คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง(GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
2.1 แผนความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป
2.2 แผนความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป (ธันวาคม)
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 5 เดือนแรก
มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
3.1 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
3.2 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (ธันวาคม)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด