คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
    2. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ5เดือนหลัง มีค-กค 64)
    3. รายงานการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ระดับ4-5)

 

     
    1. คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    2. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
    3. รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (รายไตรมาส)
    4. รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    5. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    6. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
    7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
    8. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก (พ.ย.63 – ก.พ.64)
    9. รายงานตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนแรก (ระดับ 4 - 5)

 

     
    1. แผนปฏิบัติการกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    2. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง กรมอนามัย)
    3. คู่มือตรวจสอบใบสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางค่าใช้จ่ายของกรมอนามัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
    4. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ธันวาคม 2563
    5. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  
    ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2563  

 

     
    1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2563
    2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนธันวาคม 2563
    3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนมกราคม 2564
    4. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
    5. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม 2564
    6. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 16 เดือนเมษายน 2564
    7. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2564
    8. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2564
    9. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2564

 

     
    1. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
    2. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2563
    3. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2564
    4. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
    5. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม 2564
    6. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2564
    7. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2564
    8. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2564
    9. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

 

     
 
  รายงานประจำเดือนธันวาคม 2563
 
  รายงานประจำเดือนมกราคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
  รายงานประจำเดือนมีนาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนเมษายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564