คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การพัฒนาศักยภาพนักข้อมูล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ ขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
สรุปผลวิเคราะห์แบบประเมินนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ_เขาใหญ่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Data Analytics for Healthcare.pdf
ขนาดไฟล์ 9.85 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพบรรยากาศการมอบเกียรติบัตร
ภาพบรรยากาศการอบรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูลกรมอนามัย “Data Analytic & Data Visualization : Google Data Studio

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
สรุปผลวิเคราะห์แบบประเมิน Google Data Studio.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
part1 Data Viz wth Google Data Studio กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
part2 Data Viz wth Google Data Studio กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
part3 Data Viz wth Google Data Studio กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญData Analytic 65 w.pdf
ขนาดไฟล์ 5.69 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพบรรยากาศการอบรม
ภาพบรรยากาศการมอบเกียรติบัตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ-RESTful API65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทำ task schedule.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญ RESTful API 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพบรรยากาศการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ API65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Laravel API - day 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 595 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการอบรม API 65.pdf
ขนาดไฟล์ 7.28 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ-ความเข้าใจ-การนำไปใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพบรรยากาศการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13-17 กันยายน 2564)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Laravel API - day 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 457 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Laravel API-day2-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการอบรม REST Api.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญการอบรม6375.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพบรรยากาศการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หนังสือเชิญ 7684.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 เอกสารหลักสูตร DataSci.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แนะนำวิทยาการข้อมูล (Data Science).pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ (SPSS).pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 490 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 การแปลงและนำเสนอข้อมูลสำหรับข้อมูลสุขภาพประชาชน (DataViz).pdf
ขนาดไฟล์ 8.50 MB
ดาวน์โหลด 482 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพการรับใบประกาศนียบัตร
ภาพบรรยากาศการอบรม

โปรแกรม Tableau Desk Professional Users

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Tableau desktop training

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กรมอนามัย ระยะที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดกรมอนามัยด้วยโปรแกรม Tableau

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180131Data Scientist.pdf
ขนาดไฟล์ 8.61 MB
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ DOH Dashboard และระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
hdc 2561
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย