คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4

นางนุชนารถ รักประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 2

นายธัพญสรณ์ กองแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 4