คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางนุชนารถ รักประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

ตำแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 1

นายธัพญสรณ์ กองแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 4

นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์

นักวิเคราะห์งบประมาณ

About Hero 5