คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1.1 รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ที่นำมาใช้ในการดำเนินการตัวชี้วัด
    1.2 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
    1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย (MOOC Anamai)
    1.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
    1.5 นโยบายและแผนงานระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
         (ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล)  
    1.6 ระเบียบกระทรวงการคลัง (ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา)
    1.7 มาตรการด้านการเงินการคลัง สำหรับการประชุม อบรม/สัมมนา (กรมอนามัย)
  (รอบ 5 เดือนหลัง)
 
    1.8 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ 4.0 ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย 
    1.9 หนังสือเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การใช้งานห้องวอร์รูมสำหรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)

 

     
    2.1 เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
    2.2 ประเด็นความรู้ : การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  กรมอนามัย
    2.3 ประเด็นความรู้ : การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
  (รอบ 5 เดือนหลัง)  
    2.4 ประเด็นความรู้ : การใช้งานเว็บไซต์กรมอนามัย

 

     
    3. แผนการขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแผน
  (รอบ 5 เดือนหลัง)  
    3. แผนการขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแผน

 

     
    4.1 ผลผลิตตามจำนวนมาตรการที่กำหนด
    4.2 ผลผลิตตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน
  (รอบ 5 เดือนหลัง)  
    4.1 ผลผลิตตามจำนวนมาตรการที่กำหนด
    4.2 ผลผลิตตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน

 

     
    5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
  (รอบ 5 เดือนหลัง)  
    5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกกว่าก่อนเข้ารับการอบรม