คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 62

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ครั้งที่ 10/2562 (วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562)

Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster ผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster แม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 9:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 9:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 10:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 9/2562 (วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562)

(ร่าง1)วิเคราะห์โครงการคำของบประมาณ ปี 2563 Cluster ผู้สูงอายุ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ปี 2563-2565 ณ 2 สิงหาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 8:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 8:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 9:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 7.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 8/2562 (วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562)

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 7:2562 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 7:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 8:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 7/2562 (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562)

ความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ .pdf
ขนาดไฟล์ 4.92 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 7:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 9.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 6/2562 (วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562)

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 5:2562 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 5:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 6:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 7.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 5/2562 (วันพุธที่ 3 เมษายน 2562)

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 4.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 7.99 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 4/2562 (วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562)

3.6 การดำเนินงานตามศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC).pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 การดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง (MOU) ผู้สูงอายุ .pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 10 รูปแบบ (10 Packages) วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 การขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.ความก้าวหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการแม่และเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ และการดำเนินงานเรื่อง มารดารตาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 11.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 3/2562 (วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 13.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 2/2562 (วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562)

สรุปรายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage การประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 1/2562 (วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561)

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 15.49 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย