คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 62

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ครั้งที่ 10/2562 (วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 608 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster ผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster แม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 275 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 9:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 9:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 10:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 9/2562 (วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
(ร่าง1)วิเคราะห์โครงการคำของบประมาณ ปี 2563 Cluster ผู้สูงอายุ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ปี 2563-2565 ณ 2 สิงหาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 8:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 8:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 9:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 7.47 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 8/2562 (วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 7:2562 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 7:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 8:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 7/2562 (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ .pdf
ขนาดไฟล์ 4.92 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 7:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 7.pdf
ขนาดไฟล์ 9.10 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 6/2562 (วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 5:2562 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 5:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 6:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 6.pdf
ขนาดไฟล์ 7.47 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 5/2562 (วันพุธที่ 3 เมษายน 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 363 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 4.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 7.99 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 4/2562 (วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
3.6 การดำเนินงานตามศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC).pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 การดำเนินงานตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง (MOU) ผู้สูงอายุ .pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 10 รูปแบบ (10 Packages) วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 1305 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 การขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.ความก้าวหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการแม่และเด็กแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 280 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ และการดำเนินงานเรื่อง มารดารตาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 11.55 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 3/2562 (วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 578 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 13.54 MB
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 2/2562 (วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุปรายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage การประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 1/2562 (วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 366 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 15.49 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย