คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
พจนานุกรมกิจกรรม ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางสรุปรายชื่อตัวชี้วัดที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563
2. V5 ใช้ ตาราง KPI_251262.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 879/2562 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 6.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1040/2561 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคณะทำงาน CIPO
ขนาดไฟล์ 13.71 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อ CIPO กรมอนามัย ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 341/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารฯ
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อประธาน รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ 6 กลุ่ม และสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนและบูรณาการฯ_(6+3+CIPO)
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ (เอกสารแนบ 2).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการปฏิรูปบทบาทกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
1. คำสั่งแต่งตั้งคกก.ปฏิรูปกรมอนามัย66.2561.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เป้าหมายผลผลิตตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ 2562
edit.1.คก.ที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ปี 62 .ตามยุทธฯ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
S_Rss_240162.rar
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ปีงบประมาณ 2562
STOU_061161.pdf
ขนาดไฟล์ 22.90 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน (Agenda)) ราย Cluster

ปีงบประมาณ 2561
เอกสารแนบ 1 และ 2 ราย cs.rar
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการเสนอแผนสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ 2561
S_Rss_160161.rar
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2561
S_Rss_281160.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

ปีงบประมาณ 2561
template_indicator241060_v2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.82 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ของกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2560
s-form_150960.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย