คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
cluster60.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นิยามและตัวอย่าง การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์/มาตรการ (ปรับปรุง 11 พฤษภาคม 2559)

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มิติในการกำหนดเป้าประสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความคืบหน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย