คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

นายนุกูลกิจ พุกาธร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นายสมเกียรติ ปฏิรพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นายธนพล สวารักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 3