คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายนุกูลกิจ พุกาธร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นายสมเกียรติ ปฏิรพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

นายธนพล สวารักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวบุญยาพร ใจเร็ว

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวนภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 5