คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 4.10 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
1.2 สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention (มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด )

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 3 Management and Governance (เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน)

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนพฤศจิกายน
3.2 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนธันวาคม
3.3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนมกราคม

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด