คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 4.10 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
1.2 สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention (มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด )

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 3 Management and Governance (เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน)

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนมีนาคม
3.2 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนเมษายน
3.3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนพฤษภาคม

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
1.2 สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention (มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด )

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 3 Management and Governance (เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน)

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนพฤศจิกายน
3.2 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนธันวาคม
3.3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนมกราคม
3.4 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด เดือนกุมภาพันธ์

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
4.1 ปรับแผน.และรายงานความก้าวหน้า
4.2 All File Meeting การประชุมกรมฯ ครั้งที่ 5-2567_13-2-2567

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
5.1 สรุปDOC.ค่าเป้าหมาย.060367.4.10 รอบ1