คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1.1 เอกสารการประชุมปี 2560-2563 
    1.2 แบบสอบถาม Data Scientist
    1.3 สรุปแบบสอบถาม Data Scientist
    1.4 เอกสารวิเคราะห์ข้อที่ 1_Assessment (Data Scientist)
    1.5 รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” (รอบ 5 เดือนหลัง)

 

     
    2.1 แผนปฏิบัติการ Cluster KISS
    2.2 ValueChain Cluster KISS
    2.3 เอกสารวิเคราะห์ข้อที่ 2_Advocacy Intervention (Data Scientist)  
         2.3.1 หลักการวิทยาการข้อมูลสำหรับข้อมูลสุขภาพประชาชน
         2.3.2 แนะนำวิทยาการข้อมูล (Data Science)
         2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ (SPSS)
         2.3.4 การแปลงและนำเสนอข้อมูลสำหรับข้อมูลสุขภาพประชาชน (DataViz)
         2.3.5 เอกสารหลักสูตร Data Science
    2.4 เอกสารวิเคราะห์ข้อที่ 2_Advocacy Intervention (Data Scientist)

 

     
    3.1 แผนการขับเคลื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
    3.2 เอกสารวิเคราะห์ข้อที่ 3_ManagementandGovernance (Data Scientist)

 

     
    4.1 เอกสารโครงการ Data Scientist
    4.2 ลายเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมเข้าอบรม Data Scientist
    4.3 เอกสารวิเคราะห์ข้อที่ 4_Output (Data Scientist)
    4.4 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม (รอบ 5 เดือนหลัง)
    4.5 แบบสอบถามการติดตาม และประเมินผลผู้เข้ารับ การอบรมฯ (รอบ 5 เดือนหลัง)

 

     
    5.1 เอกสารสรุปผลคะแนนก่อนการอบรม (Pre-test) และ คะแนนหลังการอบรม (Post-test) ผู้เข้ารับการอบรมฯ
    5.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนก่อนการอบรม (Pre-test) และหลังการอบรม (Post-test)
    5.3 ภาพกิจกรรมการอบรม
    5.4 ภาพกิจกรรมการอบรมและรับใบประกาศนียบัตร
    5.5 การนำผลการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) 

 

 

     
 
  รายงานประจำเดือนธันวาคม 2563
 
  รายงานประจำเดือนมกราคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
  รายงานประจำเดือนมีนาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนเมษายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564