คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ฟอร์มรายงานติดตามผลการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานประจำเดือนมกราคม 2566
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2565

ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2566

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
รวมแผนขับเคลื่อนและติดตาม 7 ตัวชี้วัด
แบบฟอร์มแผนขับเคลื่อน 5 เดือนแรก