คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ฟอร์มรายงานติดตามผลการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2566
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานประจำเดือนเมษายน 2566
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2566
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานประจำเดือนมกราคม 2566
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2565

ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนเมษายน 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม 2566
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565
ProgressReport 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2566

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนเมษายน 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม 2566
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565
Self Assessment 7 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
รวมแผนขับเคลื่อนและติดตาม 7 ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)
แบบฟอร์มแผนขับเคลื่อน (รอบ5 เดือนหลัง)
รวมแผนขับเคลื่อนและติดตาม 7 ตัวชี้วัด
แบบฟอร์มแผนขับเคลื่อน 5 เดือนแรก